Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://nelinkovana.cz.
Vlastník stránky: Nela Pliešovská, IČ: 07884656, Sadová 1106, Pelhřimov, 39301, Česká Republika
Webhosting: WEDOS Internet, a. s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IC: 28115708, DIC: CZ28115708
Použitý software: WordPress, jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde https://wordpress.org/about/privacy/
Použitá šablona: Blossom Themes, jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde https://blossomthemes.com/privacy-policy/

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Můžeme shromažďovat a ukládat osobní nebo jiné informace, které nám dobrovolně poskytnete online při používání stránky. Děláme to pouze pokud o to konkrétně požádáte vyplněním kontaktního formuláře nebo se zaregistrujete k odběru bezplatných novinek. Tyto informace zahrnují vaše jméno a e-mailovou adresu. Všechny tyto informace poskytujete vy nám. Tyto údaje se shromažďují buď za účelem zodpovězení žádosti, nebo za účelem informování o nových příspěvcích na blogu nebo nových nabídkách našich služeb.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Na této webové stránce se nacházejí dva typy kontaktních formulářů, jeden slouží pro kontaktování našeho týmu s dotazem nebo jiným požadavkem a druhý pro přihlášení k našemu newsletteru. Oba dva sbírají vaše jméno a emailovou adresu.

Vaše informace jsou uložené na seznamu serveru, který rozesílá naše newslettery. K těmto informacím mají přístup pouze ti, kteří pracují na tom, aby se k vám všechny newslettery a emaily dostaly v pořádku. Tyto emaily vás informují o nových příspěvcích na blogu, nových nabídkách a službách.

Všechny newslettery a emaily, které od nás obdržíte, obsahují odkaz na odhlášení se z jejich odběru. Z odběru našich newsletterů a emailů se tak můžete kdykoliv odhlásit. 

Poskytovatel mailing služeb: Mailchimp, jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde https://mailchimp.com/legal/.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Pro sledování pohybu návštěvníků na našich stránkách a v rámci zlepšování našich služeb používáme Google Analytics. Pro tyto účely a sběr dat používá Google Analytics soubory cookies. Data, která shromaždujeme budou zpracovány anonymně a “sdílení údajů” je deaktivováno.

Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics najdete zde https://policies.google.com/privacy?hl=en.

S kým sdílíme vaše údaje

Údaje, které nám poskytnete (např.: jméno a email) jsou sdíleny pouze s jedním poskytovatelem služeb třetí strany, kterým je poskytovatel newsletterů Mailchimp, jehož prostřednictvím s vámi komunikujeme naše nové nabídky, služby, nové příspěvky na blog nebo jakémkoli inspirativní obsah. Žádný z údajů není sdílen ani prodáván žádnému jinému externímu subjektu kromě Mailchimpu, kterému jsou informace pouze sdíleny za účelem poskytování našich služeb.

Zásady ochrany osobních údajů Mailchimp najdete zde: https://mailchimp.com/legal/.

Jak uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

V rámci GDPR a norem Evropské unie, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Kam posíláme vaše data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kontaktní informace

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na nela.pliesovska[at]gmail.com.

Who we are

Our website address is: https://nelinkovana.cz.
Website Owner: Nela Pliesovska, Sadova 1106, Pelhrimov, 39301, Czech Republic
Webhosting: WEDOS Internet, a. s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboka nad Vltavou, Czech Republic, IC: 28115708, DIC: CZ28115708
Applied Software: WordPress, their privacy policy available at https://wordpress.org/about/privacy/
Applied Theme: Blossom Themes, their privacy policy available at https://blossomthemes.com/privacy-policy/

What personal data we collect and why we collect it

We may collect and store personal or other information that you voluntarily supply to us online while using the site. We do this only when you specifically request that we do so, when you fill a contact form or sign up for receiving a free newsletter.  This information includes your name and email address. All this information is provided by you to us. These data are collected to either answer a request or to let you know about new blog posts, new offers or upcoming yoga classes, workshops or courses.

Comments

When you leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also your IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

There are two types of contact forms on this website; one where you can send a request and one for joining a mailing list. Both are collecting your name and email address.

Your information is stored at the list server that delivers Nelinkovana.cz/en newsletters. Your information can only be accessed by those who help manage those lists in order to deliver e-mail to those who would like to receive Nelinkovana.cz/en newsletters. These emails and newsletters are here to let you know about new blog posts, new offers or upcoming yoga classes, workshops or courses.
 
All of the newsletters or emails that are sent to you by Nelinkovana.cz/en include an unsubscribe link in them. You can remove yourself at any time from our newsletters or mailing list by clicking on the unsubscribe link that can be found in every communication that we send you. 
Mailing server used: Mailchimp, check their privacy policy here https://mailchimp.com/legal/.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

We use Google Analytics to track visitors on this website. Google Analytics uses cookies to collect this data. The data we collect will be processed anonymously and “data sharing” is disabled.

Please check their complete privacy policy at https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Who we share your data with

Data provided to us by you (eg. name, email) are only shared with one third party service provider, our newsletter provider Mailchimp, to help us communicate with you about our new offers, services, blog posts or any inspirational content. We also track engagment with our site that is attached to your personal data which you have provided to us. None of the information is shared or sold to any other external entity beyond Mailchimp.
You can check Mailchimp privacy policy at https://mailchimp.com/legal/.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

Data stored on our email marketing service is held until you unsubscribe or we manually remove it per your request. Some data may be retained as required by law or for legitimate business purposes. We may also retain cached or archived copies of information about you for a certain period of time. 

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, have left comments or filled one of our contact forms, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

As part of the GDPR and living in the European Union, you have a right to lodge a complaint with a supervisory authority.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

If you have any questions, please contact us at nela.pliesovska[at]gmail.com.